دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -51
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -6
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

محورهای دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیمارهای دهان، فک وصورت  به شرح زیر می باشد:

  • مهندسی بافت در دندانپزشکی بازساختی
  •  مباحث پایه در سلولهای بنیادی در دندانپزشکی و پزشکی بازساختی
  • اخلاق و استانداردها در دندانپزشکی بازساختی
  • افق های نوین در درمانهای دندانپزشکی با استفاده از فناوری های نوین

لازم به ذکر است این همایش دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences