دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -53
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -6
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

مقالات ارسالی در انواع پژوهشی (original article)، مروری، گزارش یک مورد نادر، گزارش کوتاه و به صورت چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر 250 کلمه و مشتمل بر عنوان کامل مقاله، زمینه و هدف، روش کار، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، واژه های کلیدی به همراه اسامی و آدرس کامل نویسنده یا نویسندگان (Affiliation) و آدرس الکترونیکی نویسنده مسوول مقاله باشد. لازم به ذکر است مقالات گزارش موارد نادر به صورت چکیده فارسی و انگلیسی غیرسازمان یافته در حداکثر 100 کلمه ارسال گردند.

شایان ذکر است قالب نهایی مقالات به صورت سخنرانی و پوستر پس از داوری توسط هیات داوران به آدرس الکترونیکی نویسنده مسوول مقاله ارسال می گردد.

 

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences