دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -50
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -17
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

رئیس کنگره: دکتر فرهاد پورفرضی

کمیته های اصلی همایش در دو بخش تحت عنوان کمیته علمی و کمیته اجرایی می باشند

دبیران علمی کنگره: دکتر ابوالفضل باقری، دکتر نغمه بهرامی

دبیران اجرایی کنگره: دکتر عمران حاج محمدی، دکتر مهسا مهریاری

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences